Voorwaarden BRAVO! en BRAVO!+PLUS

ALGEMENE VOORWAARDEN BRAVO! EN BRAVO!+PLUS

Artikel 1

Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Stichting Evertshuis, statutair gevestigd in Bodegraven-Reeuwijk, verder te noemen Evertshuis, en een ouder / verzorger / deelnemer te sluiten overeenkomsten betreffende activiteiten van het project Bravo! en Bravo!Plus in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘activiteit’.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk tussen het Evertshuis en ouder/ verzorger / deelnemer worden overeengekomen.

Artikel 2

Totstandkoming van de schriftelijke overeenkomst
De overeenkomst tussen het Evertshuis en de ouder/verzorger / deelnemer komt tot stand door accorderen door de ouder/verzorger / deelnemer van het daartoe bestemde aanmeldingsformulier. De deelnemer aan de activiteit wordt hierna aangeduid als “Deelnemer”.

Artikel 3

Annulering door de ouder/verzorger
 1. Bij annulering van de activiteit door de ouder/verzorger /deelnemer, is de ouder/verzorger / deelnemer verplicht 100% van de overeengekomen  prijs te betalen.

2. In geval de ouder/verzorger / deelnemer na aanvang van de activiteit deelname beëindigt of anderszins niet aan de activiteit deelneemt, heeft de ouder/verzorger / deelnemer geen recht op enige terugbetaling.

3. De ouder/verzorger / deelnemer, kan in overleg in plaats van het  aangemelde deelnemer een ander deelnemer aan de activiteit laten deelnemen, indien deze vervanging aan het Evertshuis schriftelijk wordt medegedeeld vóór de aanvangsdatum van de activiteit.

Artikel 4

Annulering door het Evertshuis
Het Evertshuis heeft het recht zonder opgave van redenen de activiteit te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel het door de ouder/verzorger aangewezen kind te weigeren. De ouder/verzorger / deelnemer heeft dan recht op terugbetaling van het betaalde bedrag.

Artikel 5

Wijziging
Het Evertshuis heeft het recht de duur van een activiteit te wijziging of te annuleren. De ouder/verzorger / deelnemer wordt dan tijdig over geïnformeerd, zodat hij / zij de deelname kan annuleren.

Artikel 6

Prijzen
Door accorderen van het antwoordformulier is de ouder / verzorger / deelnemer verplicht de betaling te voldoen en verleent daarmee toestemming aan het Evertshuis om het  verschuldigde bedrag éénmalig van de rekening van de ouder/verzorger / deelnemer af te schrijven.

 

Artikel 7

Algemeen
1.De ouder/verzorger / deelnemer geeft toestemming voor het gebruik van foto en/of  beeldmateriaal, gemaakt tijdens de activiteiten en de voorbereiding hiervan. De foto’s en/ of beeldmateriaal kan gebruikt worden voor de website, folder, facebook, instagram en twitter
2.(Mail)adressen van deelnemers worden alleen gebruikt door het Evertshuis en de aanbieder van de desbetreffende activiteit en zullen niet aan derden worden verstrekt.
3. Door deel te nemen aan Bravo! en Bravo!+Plus, geeft u toestemming voor  registratie van persoonsgegevens  in RegiCare.

 

Oktober 2015