Huurvoorwaarden

Algemene Voorwaarden en reglement voor het gebruik van ruimten in het complex Bij Everts.

 1. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de Stichting (Beheer en Exploitatie) Bij Everts, hierna aangeduid als exploitant en bevat dwingende aanwijzingen en bindende voorschriften voor zowel permanente als incidentele gebruikers van enige ruimte binnen het complex Bij Everts, alsmede voor alle personen, die onder hun toezicht of verantwoordelijkheid op enig tijdstip daar aanwezig zijn.
 2. Onderstaande richtlijnen dienen dan ook strikt te worden nageleefd, tenzij anders en schriftelijk met exploitant overeengekomen.
 3. Gebruiker zal de zaalruimte(n) niet geheel of ten dele aan derden in gebruik geven op welke wijze dan ook, al dan niet tegen betaling, zonder daartoe gemachtigd te zijn door exploitant.
 4. Exploitant is gerechtigd de gebruiker een andere ruimte dan de gereserveerde ruimte toe te wijzen.
 5. Exploitant kan, in door exploitant te bepalen gevallen, een borgsom vragen, welk bedrag binnen 7 werkdagen zal worden verrekend met de werkelijk gemaakte kosten.
 6. Bij ingebruikgeving zijn steeds begrepen, tenzij nadrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, de kosten van normale verlichting (niet zijnde toneelverlichting), verwarming en schoonhouden van de door gebruiker gebruikte ruimte(n), algemene receptiediensten en vermelding op de digitale informatieborden. Het gebruik van extra krachtstroom wordt doorberekend. Bij toegestane overschrijding van de gebruiksperiode volgt ten laste van de gebruiker een nacalculatie. Dagdelen verhuur: 08.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur en 19.00-23.00 uur. Voor zover niet anders is bepaald, dient betaling zonder korting of compensatie te geschieden uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de door of ten behoeve van exploitant gezonden nota.
 7. Op de vergoeding die verschuldigd is voor ingebruikgeving van de ruimte is btw (thans 21%) verschuldigd.
 8. Wenst gebruiker tijdens of ten behoeve van het door hem/haar te organiseren evenement gebruik te maken van andere zaalruimte(n), installaties en dienstverlening, dan overeengekomen, dan zal een nieuwe overeenkomst dienaangaande worden gesloten, welke deel uitmaakt van de eerder gesloten overeenkomst.
 9. Gebruiker kan een zaal in optie nemen.
 10. Indien een overeengekomen gebruiksafspraak geen doorgang vindt heeft exploitant het recht nakoming van de overeenkomst te vorderen. Exploitant heeft dan het recht, met instandhouding van het contract, de ruimte(n) aan derden te in gebruik te geven. Met uitzondering van de theaterzaal geldt: indien de ruimte 21 dagen voor aanvang van de gereserveerde datum geannuleerd wordt, betaalt men 50% van de zaalprijs.
 11. Technische installaties, eigendom van of onder verantwoordelijkheid van exploitant vallend, worden uitsluitend bediend door of onder toezicht van de medewerkers van Exploitant is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect, welke het gevolg is van technische storingen.
 12. Gebruiker zal toegang tot de te gebruiken ruimte(n) verlenen aan allen die ten behoeve van het goed functioneren van het gebouw, de installaties of de terreinen daartoe door exploitant zijn gemachtigd.
 13. Gebruiker zal ervoor zorgdragen dat ruimte(n) overeenkomstig hun bestemming worden gebruikt. Gebruiker verbindt zich de aan het gebouw en inventaris door hem/haar persoonlijk of door de voor zijn/haar activiteit in het gebouw aanwezige personen veroorzaakte schade, onvoorwaardelijk en op eerste aanzegging te voldoen.
 14. Bij aanvang van het gebruik van de ruimte(n) bevindt deze zich in een standaardopstelling. Na afloop van het gebruik dient deze door gebruiker in dezelfde situatie te worden teruggebracht. Geschiedt dit niet of niet volledig, dan is exploitant gerechtigd de gemaakte kosten van manuren voor het dan geldende tarief in rekening te brengen. De theaterzaal is standaard ingericht met de tribune uit. Bij een andere zaalinrichting zullen kosten voor op- en afbouw in rekening worden gebracht.
 15. Het is gebruiker niet toegestaan inventaris uit andere ruimte(n) te nemen of meubilair uit de ruimte te halen zonder toestemming te hebben gekregen van de dienstdoende medewerk(st)er van exploitant.
 16. Het is gebruiker niet toegestaan te spijkeren en/of te boren in vloeren, plafonds en wanden. Iedere door gebruiker gewenste bouwkundige wijziging dient te geschieden, indien en voor zover daar toestemming voor is verleend, door medewerk(st)ers van exploitant, op kosten van gebruiker.
 17. Exploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de goederen van gebruiker welke zich waar dan ook in het gebouw bevinden. Na gebruik van zaalruimte(n) dienen de goederen onverwijld verwijderd te worden. Exploitant belast zich niet met de verzekering, bewaking of welke andere zorg ook voor de goederen van gebruiker; deze zijn voor rekening en risico van gebruiker.
 18. Gebruiker vrijwaart exploitant van alle aanspraken op schadevergoeding van persoonlijke en/of materiële aard voortvloeiende uit de activiteiten van gebruiker.
 19. Gebruiker ziet toe op een verantwoord, geen hinder en/of overlast veroorzakend, gebruik van de (gemeenschappelijke) ruimte(n) van het gebouw en parkeerplaatsen.
 20. Het is gebruiker niet toegestaan om zaken in de algemene/gemeenschappelijke ruimten te plaatsen zonder toestemming.
 21. Alle voor de organisatie van de activiteit van gebruiker vereiste (overheids)goedkeuringen en/of vergunningen dienen door gebruiker te worden aangevraagd en voor aanvang van het evenement te kunnen worden getoond. Gebruiker dient zich te houden aan milieuwetgeving, met name dient men binnen de geluidsnormering te blijven. Bij te verwachten overschrijding van geluidsnorm dient exploitant op de hoogte gesteld te zijn, zodat zij kan beslissen of activiteit doorgang kan vinden.
 22. Auteursrechten, advertentiekosten, BUMA, SENA, Videma, reclamekosten en alle andere op het evenement drukkende kosten, bijvoorbeeld EHBO, brandwacht en extra personeelskosten -tenzij schriftelijk anders is overeengekomen- komen voor rekening van gebruiker.
 23. Gebruiker dient zich te houden aan de aanwijzingen gegeven door de directie, de overige medewerk(st)ers van exploitant, politie en brandweer teneinde de veiligheid van bezoekers te waarborgen.
 24. Nooduitgangen dienen altijd bereikbaar, direct bruikbaar en vrij van obstakels te zijn en mogen de lichtgevende nooduitgang-bordjes en andere vluchtweg-signalering nimmer uitgeschakeld of afgedekt worden.
 25. Het aanbrengen van enige verandering aan de beschikbaarheid, bereikbaarheid en/of zichtbaarheid van blusmiddelen, pictogrammen, hulpmiddelen en/of andere noodvoorzieningen binnen het gebouw is ten strengste verboden.
 26. Een permanente gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van het Bedrijfsnoodplan, inclusief het Ontruimingsplan van exploitant, welke ter inzage ligt bij de balie.
 27. Een incidentele gebruiker dient, in geval van een noodsituatie, kennis te nemen van de ontruimingsprocedure via de instructie voor de bezoekers, die bij de uitgang van iedere zaalruimte aanwezig is en via de vluchtplattegronden, die op diverse locaties in het gebouw aanwezig zijn.
 28. Het is niet toegestaan om activiteiten te organiseren of handelingen te verrichten, die brandgevaarlijk zijn of gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid.
 29. Hieronder wordt o.a. verstaan het in bezit hebben van (brand)gevaarlijke stoffen en het gebruik van niet goedgekeurde, elektrische apparatuur,waardoor kortsluiting en open vuur zou kunnen ontstaan.
 30. Bij het afgaan van het brandalarm en/of het ontruimingssignaal dient een ieder gevolg te geven aan de geldende instructies en moet de zaalruimte c.q. het gebouw direct worden verlaten.
 31. Bij een noodsituatie dienen de aanwijzingen van de Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) en overige medewerk(st)ers van exploitant strikt te worden opgevolgd, evenals de instructies van de externe hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel.
 32. Exploitant is gerechtigd toezicht te houden op de aard en de uitvoering van het evenement en is gerechtigd de activiteit c.q. het evenement te verbieden respectievelijk te staken als deze in strijd is met de wet, algemene maatregel van bestuur, openbare orde en/of goede zeden en/of gevaar inhoudt voor de veiligheid van de bezoekers, dan wel onmiskenbaar in strijd is met het belang van exploitant, zulks ter beoordeling van de directie of medewerkers van exploitant.
 33. Reclame voor een evenement in of aan het gebouw kan op door exploitant aan te wijzen plaatsen geschieden.
 34. Consumptie en/of verkoop van meegebrachte eet- of drinkwaren is niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.
 35. Het is bij de uitgifte van entreekaarten niet toegestaan meer kaarten uit te geven dan een door de gebruiker te maken stoelenplan -dat vooraf is goedgekeurd door exploitant- aangeeft. De theaterzaal biedt plaats aan maximaal 243 personen met een zitplaats of 300 personen staande.
 36. Bij het (voor langere tijd) verlaten van de zaalruimte(n) dient men de verlichting uit te doen, ramen en deuren te worden afgesloten en elektrische apparaten te worden uitgeschakeld. Met uitzondering van een noodsituatie, waarbij er sprake is van een verplichte ontruiming.
 37. Bij bijzondere omstandigheden, in geval van conflicten en/of in zaken waarin hier niet is voorzien, beslissen de directie en het bestuur van stichting beheer en exploitatie Bij Everts.

Bodegraven, oktober 2022